Effektivitet, Utveckling

Veckans effektivitetstips: Personlighetstest skapar effektivitet och kunskap om ditt beteende

Veckans effektivitetstips: Personlighetstest skapar effektivitet och kunskap om ditt beteende

Som du kanske vet, har jag utbildat i personlig utveckling och gruppdynamik i ca 40 år. Nu i augusti är det åter dags för mig att köra utbildning inom detta för vissa högskolor i landet. Detta är ett långt inlägg men med mycket viktiga detaljer.

Om du inte vet allt om din personlighet, är det dags att ta reda på detta. Det är ytterst viktigt att veta hur du är som person och gärna också hur andra uppfattar dig. Du ska veta att vi alla är tre (3) olika personer i samma.

  1. Vi är den vi vill vara
  2. Vi är den andra uppfattar
  3. Vi är den som vi är i verkligheten

Och om dessa tre inte är tillräckligt nära för vissa personer, har de förmodligen en diagnos.

Ta reda på hur din personlighet är genom att göra ett Big Five-test, se nedan bild. För att du ska förstå vad du kan få reda på hänvisar jag till denna bild i min rapport. Här ser vi således en person som har dessa värden och vad de innebär.

Det här testet kan du sedan få detaljinformation om.

Neuroticism/neurotism

Handlar om tendensen att uppleva negativa känslor. I ovanstående tabell är den låg (35). Det innebär att personen förmodligen oftast är en glad person.

Anxiety/Ångest och oro

Ingår i neurotism. I ovan finns låg ångest (5). I hjärnan har du ett system för fly eller fäkta. Hos oroliga individer är detta värde ofta högt. Därför känner människor med hög ångest ofta att något farligt är på väg att hända. De kan vara rädda för specifika situationer eller bara vara generellt rädda. De känner sig spända, oroliga och nervösa. Personer med låg ångest är i allmänhet lugna och orädda.

Anger/Ilska

Ingår också i neurotism. I ovan har analysen ett lågt värde (6).

Personer med högt värde för ilska blir arga när saker och ting inte går som de vill. De är känsliga för rättvis behandling och känner sig arga och bittra när de upplever att de blir lurade. Huruvida personen uttrycker irritation och fientlighet beror på individens nivå för Agreeableness/Rimlighet. De med låga värden för ilska har sällan lätt för att bli arga.

Depression

Ingår också. I ovan analys finns ett lågt värde (4). Skalan mäter tendensen att känna sig ledsen och nedslagen. De med höga värden saknar energi och har svårt att påbörja aktiviteter. Låga värden indikerar personer som är fria från depressiva känslor.

Self-consciousness/Självmedvetenhet

Ingår också. Här är ett lågt värde (6).

Självmedvetna individer är känsliga för vad andra tycker om dem. Deras oro för avslag och förlöjligande får dem att känna sig blyga och obekväma med andra. De skäms lätt och ofta. Deras rädsla för att andra ska kritisera eller göra narr av dem är överdriven och orealistisk, men deras besvär och obehag kan göra rädslorna till en självuppfyllande profetia. De som har låga värden lider däremot inte av det felaktiga intrycket att alla tittar och bedömer dem. De känner sig inte nervösa i sociala situationer.

Immoeration/Måttlighet

Lågt värde (10).

Måttliga individer känner starka begär och uppmaningar som de har svårt att motstå. De tenderar att vara orienterade mot kortsiktiga nöjen och belöningar snarare än långsiktiga konsekvenser. De med låga värden upplever inte starka, oemotståndliga begär och finner sig därför inte frestade på samma sätt som de med höga värden.

Vulnerability/Sårbarhet

Lågt värde (4).

Personer med höga poäng för sårbarhet upplever panik, förvirring och hjälplöshet under press eller stress. De med låga värden känner sig mer redo, självsäkra och klarsynta när de är stressade.

Extraversion/Extrovert

Nästa stapel i ovanstående bild anger hur extrovert respektive introvert du är. I den här analysen har personen en hög score för detta (112). Extroverta personer präglas av ett uttalat engagemang för omvärlden.

I denna stapel ingår nedanstående.

Friendliness/Vänlighet

Högt värde (20).

Vänliga människor gillar verkligen andra människor och visar öppet positiva känslor gentemot andra. De får snabbt vänner och det är lätt för dem att knyta nära, intima relationer. De som har låga värden på vänlighet är inte nödvändigtvis kalla och fientliga, men de når inte ut till andra och uppfattas som avlägsna och reserverade.

Gregariousness/Sällskaplighet

Högt värde (18).

Sällskapliga människor tycker att det är trevligt, stimulerande och givande att umgås med andra människor. De njuter av spänningen i folkmassorna. De med låga värden tendrar att känna sig överväldigade av, och undviker därför aktivt, stora folkmassor. De ogillar inte nödvändigtvis att ibland vara med människor, men deras behov av integritet och tid för sig själva är mycket större än för individer som får högt betyg på denna skala.

Assertiveness/Säkerhet

Högt värde (20).

De med höga värden av säkerhet gillar att uttala sig, ta ansvar och styra andras aktiviteter. De tenderar att vara ledare i grupper. De med låga värden tenderar att vara tysta, inte prata mycket och låta andra styra gruppernas aktiviteter. Tänk på vikten av detta när du ingår i en grupp.

Activity Level/Aktivitetsnivå

Högt värde (20).

Aktiva individer lever snabba och hektiska liv. De rör sig snabbt, energiskt och kraftfullt, och de är involverade i många aktiviteter och projekt. Personer med låga poäng på denna skala följer en långsammare och mer lugn och avslappnad takt.

Excitement-seeking/Spänningssökare

Högt värde (14).

Höga värden på denna skala uppvisar person som lätt blir uttråkade utan höga stimuleringsnivåer. De älskar starkt ljus och liv och rörelse. De kommer sannolikt att ta risker och söka spänning. De med lågt värde överväldigas av buller och uppståndelse och är negativa till spänningssökande.

Cheerfulness/Vänlighet

Högt värde (20).

OBS! Skalan mäter positivt humör och känslor, inte negativa känslor (som ingår i neurotismområdet). Personer som får högt betyg på denna skala upplever vanligtvis en rad positiva känslor, inklusive lycka, entusiasm, optimism och glädje. Personer med låga värden är inte lika benägna för sådana energiska humör.

Openness to experiende/Öppenhet

Högt värde (103). Nästa stapel handlar om öppenhet. Nedan ser du vilka delar som ingår i denna.

Öppenhet för erfarenhet beskriver en dimension av kognitiv stil som skiljer fantasifulla, kreativa människor från jordnära, konventionella människor.

Imagination/Föreställningsförmåga

Högt värde (16).

För fantasifulla individer är den verkliga världen ofta för enkel och vanlig. De med höga värden på denna skala använder fantasi som ett sätt att skapa en rikare och mer intressant värld. De med låga värden på denna skala är mer orienterade mot fakta än fantasi.

Artistic interests/Konstnärlighet

Högt värde (19).

Personer med höga värden på denna skala älskar skönhet, både i konst och i naturen. De blir lätt involverade och absorberade i konstnärliga och naturliga händelser. De är inte nödvändigtvis konstnärligt utbildade eller begåvade, även om många kommer att vara det. De definierande egenskaperna hos denna skala har intresse för och uppskattning av naturlig och konstgjord skönhet. De med låga värden saknar estetisk känslighet och konstintresse.

Emotionality/Emotionell

Högt värde (20).

Personer med hög emotionell känsla har god tillgång till och medvetenhet om sina egna känslor. De med låga värden är mindre medvetna om sina känslor och tenderar att inte uttrycka sina känslor öppet.

Adventurousness/Äventyrslystnad

Högt värde (18).

Högvärdespersoner på äventyrlighet är ivriga att prova nya aktiviteter, resa till främmande länder och uppleva olika saker. De tycker att bekantskap och rutin är tråkigt och tar en ny väg hem bara för att den är annorlunda. Lågvärdespersoner tenderar att känna sig obekväma med förändringar och föredrar välbekanta rutiner.

Intellect/Intellekt

Högt värde (17).

Intellekt och konstnärliga intressen är de två viktigaste, centrala aspekterna av öppenhet för upplevelse. Höga poäng på intellekt älskar att leka med idéer. De är öppna för nya och ovanliga idéer och debatterar gärna intellektuella frågor. De tycker om gåtor, pussel och hjärnträngare. Låga värden på intellekt föredrar att hantera antingen människor eller saker hellre än idéer. De betraktar intellektuella övningar som slöseri med tid. Intellekt ska inte likställas med intelligens. Intellekt är en intellektuell stil, inte en intellektuell förmåga, även om höga poängsättare på intellekt gör något högre än lågintellektuella personer på standardiserade intelligensprov.

Liberalism

Högt värde (13).

Psykologisk liberalism hänvisar till en beredskap att utmana auktoritet, konvention och traditionella värderingar. I sin mest extrema form kan psykologisk liberalism till och med representera direkt fientlighet mot regler, sympati för lagbrytare och kärlek till tvetydighet, kaos och oordning. Psykologiska konservativa föredrar den säkerhet och stabilitet som överensstämmer med traditionen. Psykologisk liberalism och konservatism är inte identiska med politisk tillhörighet, men lutar verkligen åt individer med inriktning mot vissa politiska partier.

Agreeableness/Överensstämmelse

Högt värde (93).

Nästa stapel avser överensstämmelse vilken återspeglar individuella skillnader när det gäller samarbete och social harmoni. Nöjda individer värdesätter att umgås med andra. Du ser vad som ingår i denna stapel.

Trust/Tillit och förtroende

Högt värde (16).

En person med stort förtroende antar att de flesta är rättvisa, ärliga och har goda avsikter. Personer med lågt förtroende ser andra som egoistiska, avskyvärda och potentiellt farliga.

Morality/Moral och etik

Högt värde (19).

Individer med höga värden på denna skala ser inget behov av skenbarhet eller manipulation när de har att göra med andra och är därför uppriktiga, uppriktiga och uppriktiga. De med låga värden tror att ett visst bedrägeri i sociala relationer är nödvändigt. Människor tycker att det är relativt lätt att relatera till de okomplicerade högsta poängen i denna skala. De tycker i allmänhet att det är svårare att förhålla sig till de okomplicerade personerna med låga värden på denna skala. Det bör klargöras att individer med låga värden inte är principfria eller omoraliska; de är helt enkelt mer bevakade och mindre villiga att öppet avslöja hela sanningen.

Altruism/Altruism och oegennytta

Högt värde (18).

Altruistiska människor tycker att det verkligen är givande att hjälpa andra människor. Följaktligen är de i allmänhet villiga att hjälpa dem som är i nöd. Altruistiska människor tycker om att göra saker för andra och är en form av självuppfyllelse snarare än självuppoffring. Personer med låga värden på den här skalan gillar inte att hjälpa de som behöver det. Begäran om hjälp känns som en påläggning snarare än en möjlighet till självuppfyllelse.

Cooperation/Samarbetsförmåga

Högt värde (18).

Individer som får högt betyg på denna skala ogillar konfrontationer. De är helt villiga att kompromissa eller förneka sina egna behov för att komma överens med andra. De som gör låga poäng på denna skala är mer benägna att skrämma andra att få sin vilja igenom.

Modesty/Anspråkslöshet

Lågt värde (9).

Personer med höga värden på den här skalan tycker att de är bättre än andra människor. I vissa fall kan denna inställning härröra från lågt självförtroende eller självkänsla. Vissa människor med hög självkänsla tycker emellertid oförmåga är otrevligt. De som är villiga att beskriva sig själva som överlägsna, tenderar att ses som otrevligt arroganta personer av andra människor.

Sympathy/sympati

Högt värde (13).

Människor som gör höga betyg på den här skalan är ömma och medkännande. De känner andras smärta på ett utmärkande sätt och blir lätt medlidande. Lågpoängare påverkas inte speciellt av mänskligt lidande. De är stolta över att göra objektiva bedömningar baserade på förnuft. De är mer upptagna av sanning och opartisk rättvisa än av barmhärtighet.

Conscientiousness/Samvetsgrannhet

Högt värde (106).

Samvetsgrannhet handlar om hur vi kontrollerar, reglerar och styr våra impulser. Nedan ser du vad som ingår i denna stapel.

Self-efficiacy/Effektivitet

Högt värde (18).

Effektiviteten beskriver förtroendet för ens förmåga att utföra saker. Högvärdestagare tror att de har den intelligens (sunt förnuft), driv och självkontroll som krävs för att nå framgång. Lågvärdestagare känner sig inte effektiva och kan ha en känsla av att de inte har kontroll över sina liv.

Orderliness/Ordning och reda – struktur/organisationsförmåga

Högt värde (17).

Personer med högt betyg på ordning och reda är välorganiserade. De gillar att leva enligt rutiner och scheman. De arbetar med listor och gör planer. Lågvärdespersoner tenderar att vara oorganiserade och röriga.

Dutifulness/Pliktskyldighet

Högt värde (19).

Denna skala återspeglar styrkan i en persons känsla av plikt och skyldighet. De som har höga poäng på denna skala har en stark känsla av moralisk skyldighet. Lågpoängsperson tycker att kontrakt, regler och förordningar är alltför begränsande. De kommer sannolikt (av omgivningen) att ses som opålitliga eller till och med oansvariga.

Achievement-striving/Prestationssträvande

Högt värde (20).

Individer som får högt betyg på denna skala strävar hårt efter att uppnå excellens. Deras drivkraft för att bli erkänd som framgångsrik håller dem på rätt väg mot deras höga mål. De har ofta en stark riktningskänsla i livet, men personer med extremt höga poäng kan vara för ensidiga och besatta av sitt arbete. Lågvärdespersoner nöjer sig med att klara sig med en minimal mängd arbete och kan uppfattas av andra som lata.

Self-discipline/Självdisciplin

Högt värde (20).

Självdisciplin, det som många kallar viljestyrka, refererar till förmågan att hålla ut med svåra eller obehagliga uppgifter tills de är klara. Människor som har hög självdisciplin kan övervinna ovilja att påbörja uppgifter och hålla sig på rätt spår trots distraktioner. De med låg självdisciplin skjuter upp och visar dålig uppföljning. Ofta misslyckas de med att utföra uppgifter, till och med uppgifter som de verkligen vill slutföra.

Cautiousness/Försiktighet

Neutralt värde (12).

Försiktighet beskriver dispositionen att tänka igenom möjligheter innan man agerar. Personer med höga värden på skalan med försiktighet tar tid när de fattar beslut. Personer med låga värden säger ofta eller gör det första som de tänker på utan att överväga alternativ och troliga konsekvenser av dessa alternativ.

Summering

Med ovanstående exempel hoppas jag du inser vikten av att göra ett Big Five-test för att ta reda på hur du är som person och dina förmågor för att fungera i grupp.

Kanske vill du även göra andra tester. Jag har en kurs i vilken du får göra totalt 33 olika tester. Hör av dig om du är intresserad.

Lycka till!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)